فهیمه آقاسی

کارشناس ارشد روان شناسی تحصیلی شغلی
داستان من

فهیمه آقاسی هستم و درحیطه مسایل نوجوان ، فرصت ها و چالش های نوجوانی ،ارتباط موثر با خانواده ، امور تحصیلی بویژه  استعدادیابی، شناسایی تیپ شخصیتی و رغبت ها ، هوش وسایر توانمندی فعالیت دارم. همچنین در زمینه آموزش کودک و نوجوان با مباحث مهارت های زندگی ، تقویت هوش هیجانی ، شناسایی نیازها و طراحی چشم انداز زندگی بر مبنای نیازهای شخصی و تقویت رضایتنمندی و احساس خشنودی آماده برگزاری کارگاه های گروهی می باشم .

  • کارشناس مشاوره و ارشد روان شناسی عمومی
  • مشاور رسمی آموزش و پرورش
  • مدرس آموزش خانواده
  • همکاری وفعالیت در مرکز مشاوره جم و بصیرت نوین
  • شرکت در کارگاه های تخصصی روانشناسی

من از زبانم خودم

راه ها و کانال های ارتباطی

نمونه هایی از فعالیت های حرفه ای من( کارگاه، لایو، سخنرانی و....)