نگاهی به آزمون شخصیت MMPI

تدوین اولیهmmpi در سال ۱۹۳۹ توسط استارک .آر. هته وی و جی .مک کین لی در دانشگاه مینه سوتا آغاز شد برای سنجش بیماران بزرگسال برای کمک به آنها در درمان های موردی روانپزشکی و مشخص کردن شدت اختلال بیماران ونیز تدوین یک روش عینی برای برآورد تغییر حاصل از روان درمانی یا دیگر متغیر های زندگی بیمار .
رویکرد اساسی آنان به هنگام ساختن بر کلید یابی تجربی ملاکی استوار بود. تدوین، انتخاب و نمره گذاری ماده های درون مقیاس ها براساس برخی از ملاک های خارجی صورت میگرفت .سوالهای آزمون بر این اساس انتخاب میشدند که آیا بین پاسخ های گروه ملاک و گروه مقایسه تفاوت وجود دارد یا نه . ملاک نهایی برای گنجانیدن ماده ها در پرسشنامه بر این اصل استوار است که آیا گروه نمونه منتخب از یک جامعه مشخص به گونه معنی داری به آنها پاسخ های متفاوت می دهند یا نه پرسشنامه ای استاندارد برای فراخوانی دامنه گسترده ای از ویژگی های خود توصیفی و نمره گذاری آنهاست که یک شاخص کمی از سازگاری هیجانی فرد و نگرش وی نسبت به شرکت کنندگان به دست میدهد.

در این نرم افزار هر دو فرم ۷۱ سئوالی و ۳۷۰ سئوالی وجود دارد.از فرم ۷۱ سئوالی معمولا برای پروژه های تحقیقی استفاده می شود.فرم ۳۷۰ سئوالی نیز در کارهای بالینی کاربرد دارد.

نمونه ای از پروفایل

bbbbbbbbb

این نرم افزار زیر نظر جناب آقای نصیری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه گردیده است.کلید مقیاس ها دقیقا مطابق کلید اساتیدی است که تست MMPI-2 را هنجاریابی نموده اند.

خرید نرم افزار MMPI-2