این تست ها جهت ارزیابی ویژگی های شخصیتی، استعداد ها، رغبت ها وسطح سلامت روان می باشد