نرم افزار ها و محصولات موسسه نگرش برتر

نرم افزار های روان سنجی با CD

نرم افزار تست MMPI-2

شامل فرم های 71 و370 سئوالی

نرم افزار تست NEO

فرم 240 سئوالی کامل با پروفایل و تفسیر

نرم افزار تست استرانگ

فرم کامل 290 سئوالی با تفسیر

نرم افزار تست میلون-3

فرم 175 سئوالی با تفسیر مقیاس های روایی

نرم افزار تست مشاوره مدرسه

12 تست پرکاربرد مورد نیاز مشاور مدرسه

نرم افزار تست هوپر

جهت سنجش مشکلات جنسی

نرم افزار تست گاردنر

شامل فرم های کودک و نوجوان

نرم افزار تست مشاوره خانواده

شامل 7 تست پرکاربرد در مشاوره خانواده و ازدواج

نرم افزار تست مایرز بریگز زوجی

تیپ های شخصیتی زوجین با تفسیر زوجی

نرم افزار تست مایرز بریگز فردی

فرم 92 سئوالی با تفسیر 16 تیپ شخصیتی

نرم افزار تست کتل

شامل فرم 187 سئوالی با تفسیر کامل

نرم افزار تست scl-90

90 سئوال با نمودار T وسطح بندی شدت اختلال

نرم افزار تست اینیاگرام

شامل فرم 144 سئوالی با تفسیر کامل

نرم افزار تست انتخاب شغل

شامل 5 تست پرکاربرد در انتخاب و گزینش کارکنان

نرم افزار تست طرحواره درمانی

شامل فرم 90 سئوالی با تفسیر کامل

نرم افزار تست هالند

شامل فرم کامل با تفسیر کامل هر تیپ

تست سنجش استعداد های 9گانه

ستجش 9 استعداد جهت انتخاب رشته و شغل

انتخاب رشته دانشگاه

سنجش استعداد، رغبت و شخصیت

خرید و نصب فوری نرم افزار( دریافت فایل از طریق لینک)

تست سنجش استعداد های 9گانه

ستجش 9 استعداد جهت انتخاب رشته و شغل

تست سنجش استعداد های 9گانه

ستجش 9 استعداد جهت انتخاب رشته و شغل

تست سنجش استعداد های 9گانه

ستجش 9 استعداد جهت انتخاب رشته و شغل

تست سنجش استعداد های 9گانه

ستجش 9 استعداد جهت انتخاب رشته و شغل

تست سنجش استعداد های 9گانه

ستجش 9 استعداد جهت انتخاب رشته و شغل

تست سنجش استعداد های 9گانه

ستجش 9 استعداد جهت انتخاب رشته و شغل

تست سنجش استعداد های 9گانه

ستجش 9 استعداد جهت انتخاب رشته و شغل

تست سنجش استعداد های 9گانه

ستجش 9 استعداد جهت انتخاب رشته و شغل

محتوای آموزشی- روانشناختی

انتخاب رشته دانشگاه

سنجش استعداد، رغبت و شخصیت

انتخاب رشته دانشگاه

سنجش استعداد، رغبت و شخصیت

انتخاب رشته دانشگاه

سنجش استعداد، رغبت و شخصیت

انتخاب رشته دانشگاه

سنجش استعداد، رغبت و شخصیت