سازگاری شغلی

 

 

يكي از مهمترين منابع هر سازماني، نيروي انساني آن است. عوامل تشكيل دهنـده ايـن نيـرو،افرادي با احساس هستند كه اگر انگيزش كافي داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به كار مي برند. داشتن روحيه و رضايتمندي شغلي در رسيدن به بهره وري بالاي سازمانها بسيار مهم است. همچنين يكي از عوامل مهم در بالا بردن انرژي روانـي كاركنـان يـك سـازمان، بهبود رضايت شغلي آنها است. رضايت شغلي يعني اندازه و فاصله ميان انتظارات و توقعاتي كـه شخص از شغل و حرفه خود دارد و اينكه چه چيزي واقعا از اين شغل نصيبش مـي شـود و يـك احساس مثبت يا مطبوع است كه پيامد ارزيابي شغلي يا تجربه فرد را دربردارد.

 

ديويس و لافكوايست ارتباطي قـوي بـين رضـايت شـغلي و سـازگاري شـغلي يافته اند. در واقع رضايت شغلي شاخصي مهم از سازگاري شغلي است. يعني اگر بين توانايي هـاي فرد و شرايط شغلي اش تطابق وجود داشته باشد رضايت حاصل مي شود و رضـايت شـغلي باعـث ابقاء فرد در شغلش مي شود ولي تنها راضي بودن فرد اهميت ندارد بلكـه طبـق ايـن نظريـه هـم رضايت داشتن و هم رضايتمند بودن به طور مساوي دو جزء مهم در پيش بيني سـازگاري شـغلي است.

 

 

 

 فرضيه اساسي نظريه سازگاري شـغلي ايـن اسـت كـه افـراد در جـستجوي پيـشرفت و نگهداري يك رابطه مثبت با محيط كاري خود هستند. بر طبق نظريه ديويس ولافكوايست، افـرادنيازهاي خود را به محيط كاري كار ميآورند و محيط كار آن نيازهـاي افـراد را ايجـاد مـي كنـد.دو مولفه اصلي براي پيش بينـي سـازگاري و بنـابراين تـصرف شـغلي وجـود دارد:

رضـايت و  رضايت مندی

رضایت  اشاره به شروع راضي شدن از يك كار كه فرد انجام مي دهد دارد .

در مقابل،رضايتمندي اشاره به رضايت كارمند از عملكرد فرديش دارد.اين رضايت، اشاره دارد بـه ميزانـي كه نيازها و احتياجات فرد با كاري كه انجام مي دهد پر مي شود، رضايتمندي مربـوط بـه ارزيـابي ديگران، معمولآ سرپرستان، است؛ به ميزاني كه يك فرد به طور كافي كار را كامل مي كند كه اين ارزيابي از اوست.

 

رضايت يك كليد شاخص سازگاري شغلي است. رضـايت مهـم اسـت زيـرا افـراد بايـد از جنبه هاي زيادي از كار، مثل حقوق و نوع وظايف كـاري راضـي باشـند .رضايت شغلي با پيامدهاي تجربه كاري مثل تصرف، درگيري شغلي، سـودمندي، انتقـال كار و روحيه ارزيابي شده است. يك نتيجه معنادار، اما نه جالب بيان مي كند كه رضـايت بـه طـورمنفي مرتبط با واگذاري كار، رفتار گوشه گيري مثل غيبت از كار و تاخير، و انتقال كـارگر اسـت . رضايت شغلي به طور مثبتي در ارتباط با درگيري شغلي، روحيه، و همه وضعيت هـاي زنـدگي يـا رضايت غير از كار است . اين نظريه فرض مي كنـد كـه رضـايت شـغلي يـك شـاخص معنـادار از سازگاري شغلي است. براي مثال، رضايت شغلي يك شاخص درك افراد از كار و محيط كار اسـت.   اين جنبه هاي عملكـرد كـاري همـه شــاخص هــايي از ســازگاري شــغلي هــستند. مهــارتهــا و نيازهــا عناصــر عيني هستندكه جزء لاينفك شخصيت كاري هستند. همانطور كه ممكن است صدها مهارت در انواع مختلف كارها مورد نياز باشد، نيازهاي زيادي هم مورد نياز است. بنابراين اندازه گيري مهارتهـا و نيازهـا كاري سخت و مشكل است.

پرسشنامه رضایت شغلی ديويس و لافكوايست

این پرسشنامه دارای 36 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان سازگاری شغلی و عوامل آن (ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش پایگاه، ارزش نوع دوستی، ارزش ایمنی، ارزش خودمختاری، سبک سازگاری) است.

لطفا با دقت به پرسش های زیر پاسخ دهید تا سطح کلی رضایت شغلی شما مشخص شود و با مقیاس های آن هم آشنا شوید.

برای انجام این آزمون ابتدا فرم زیر را کامل کنید

دیدگاهتان را بنویسید