شما دانش آموز چقدر برای امتحان ها آماده شده ای؟نمی دونم چرا تا چشم بهم می زنیم زود دیماه و بعد از اون خرداد سر می رسند و ما دوباره باید با این غول بی شاخ و دم امتحان روبرو بشیم. بعضی وقت ها آمادگی خوبی دارم ولی بعضی وقت ها اصلا امادگی ندارم. بگذار این تست را بدم ببینم چقدر آماده ام.

1.قبل از درک و فهم دقیق منظور سوال به آن جواب می دهم.
2.به هنگام امتحان، بعضی سوالات را بی جواب می گذارم.
3.پاسخ هایم را بدون سازماندهی، به طور گسترده و به هم ریخته می نویسم.
4.یک قسمت از سوال را جا می اندازم و به تمام اجزای سوال پاسخ نمی دهم.
5.روی سوالاتی که پاسخش را نمی دانم وقت زیادی صرف می کنم.
6.برای خواندن سوال و گزینه ها وقت زیادی صرف می کنم.
7.به صحت پاسخ هایم اعتماد ندارم.
8.نمی توانم از سؤال هایی که پاسخش را نمی دانم بگذرم و وقت زیادی روی آنها صرف می کنم.
9.قبل از شروع به نوشتن پاسخ اولین سوال، به کل امتحان نگاهی می اندازم و مدتی را وقت بررسی کل سوالات می کنم.
10.عادتم شده است که در امتحاناتم تعداد زیادی از پاسخ های درست را به پاسخ های نادرست تغییر می دهم.
11.قبل از تحویل برگه امتحانی، پاسخ هایم را مرور نمی کنم.
12.برای آماده کردن خودم برای امتحانات زمان کافی را اختصاص نمی دهم.
13.امتحانات قبلی را به منظور شناسایی نوع اشتباهاتم قبل از امتحان بعدی بررسی نمی کنم.
14.بر خلاف آمادگی و تلاشم برای امتحانات نتیجه دلخواهی را بدست نمی آورم.
15.به هنگام آماده شدن برای امتحان تمرکزم را از دست می دهم.
16.جهت آمادگی برای امتحان فضای مناسبی را برای مطالعه انتخاب نمی کنم.
17.قبل از امتحان، سوالات احتمالی را پیش بینی نمی کنم.
18.در حالی که احساس می کنم آمادگی کامل برای امتحان دارم و درس ها را به خوبی خوانده ام، باز هم در امتحانات تشریحی نمی توانم تعداد قابل توجهی از سوالات را پاسخ دهم.
19.من برای امتحاناتم بسیار مطالعه می کنم، اما وقتی سرجلسه می روم، احساس می کنم که هیچ چیز بلد نیستم.
20.من برای مطالعه و آماده شــدن برای امتحان برنامه مشــخصی ندارم و ترس از امتحان من را وادار به درس خواندن می کند.