رشد مهارت و دانش افزایی با مجله روان شناختی نگرش برتر

شادی و شادمانی

      وقتی صحبت از شادی می شود خود بخود یاد تفریح می افتم و بلافاصله کارتون پینوکیو در ذهنم تداعی می شود که هر وقت می رفت خوش گذرانی یا شهر بازی می رفت گوشهایش شبیه خر می شد. همواره در طول دوران کودکی این ذهنیت را داشتم که که اگر زیادی خوش بگذرانم بازی یا تفریح کنم خر می شوم.

اسرار رشد خود آگاهی

«خودآگاهي» توانايي شناخت خود و آگاهي از خصوصيات، نقاط ضعف و قوّت، خواسته‌ها، ترسها و انزجارهاست. براي اكثر ما توصيف ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري خود براي ديگران، كار سخت و دشواري مي‌باشد.به عنوان مثال ممكن است پاسخ به اين سوال كه چه كسي هستيم، سخت و دشوار باشد.