نگرش برتر سپاهان

پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی

انطباق پذیری مسیر شغلی پیش نیاز ورود به مشاغل هزاره سوم

 

انطباق پذیری یعنی چه؟

یعنی اینکه مسافر مسیر شغلی نگرشها، صلاحیتها و رفتارهایش را  طوری دستکاري می کند تا به طور بهینه خود ش را با زمینه هاي کاري مناسب، هماهنگ سازد .انطباق پذیري، ساختاري روانی اجتماعی دارد که منابعی را براي فرد فراهم می کند که بتواند با وظایف، تغییرات و شوك هاي پیش بینی شده در نقش هاي مختلف از جمله نقشهاي شغلی کنار بیاید. در واقع توانایی هاي انطباق از طریق تعامل بین دنیاي درونی و بیرونی شخص رشد و توسعه می یابد و به شدت به نقش هاي خاص و اتفاقات بافتی یا زمینه اي مربوط است. به این معنا که فرهنگ و بافت شرایط مرزي، انطباق پذیري را احاطه کرده است. پس کشورهاي مختلف درمیزانی که انطباق پذیري را رشد و ارتقاء می دهند و یا تشویق می کنند، متفاوتند زیرا آنها فرصت هاي متفاوتی را براي توسعه و بیان منابع روانی اجتماعی و مهارت هاي تبادلی فراهم می کنند.

 

ساویکاس معتقد است مفهوم اساسی و مرکزی در آمادگی و رشد مسیر شغلی  نوجوانان، انطباق پذیری مسیر شغلی است.  نوجوانانی که سطح بالایی از انطباق پذیری مسیر شغلی را دارا هستند در تسلط بر گذارهای مسیر شغلی موق ترند.همچنین انطباق پذیری مسیر شغلی، نشانه ای از رشد و پیشرفت نوجوان است که به رشد مثبت وی می انجامد و باعث بهزیستی و کاهش پریشانی و رفتارهای مشکل ساز خواهد .از طرفی دانش آموزانی که از نظر عملکرد و پیشرت تحصیلی در سطح بالایی قرار دارند، از نظر انطباپذیری مسیر شغلی نیز بالاترند. بنابراین می توان گفت ارتباط مثبت معناداری بین پیشرت تحصیلی و انطباق پذیری مسیر شغلی وجود دارد.

 

ابعاد انطباق پذیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انطباق پذیری دارای چهار بعد است که عبارتند از دغدغه  کنترل کنجکاوی و اعتماد

دغدغه

درباره آینده، به افراد کمک می کند تا جلوتر را ببیند  و برای آنچه ممکن  است در آینده پیش بیاید آماده شوند دغدغه احساسی واقعی از آینده می سازد و به فرد کمک می کند تا با در نظر گرفتن گذشته خود، به وضع فعلی مسیر شغلی اش توجه کند و آینده کاری خود را پیش بینی کند.

کنترل

افراد را قادر می سازد که مسئول شکل دهی یا ساختن خود و محیط شان شوند تا با خودنظمی، تلاش و پایداری با آنچه در آینده  اتفاق می افتد روبرو شوند فردی که بر روی مسیر شغلی خود کنترل دارد تصمیمات درستی ا تخاذ می کند و دچار بی تصمیمی و بی مسوولیتی نسبت به آینده شغلی خود نخواهد شد.

کنجکاوی

باعث می شود که افراد در مورد خودشان در موقعیت ها و نقش های مختلف فکر کنند و سناریوهای ممکن دیگری را که می توانند شکل دهند، مورد بررسی قرار دهند در حقیقت همراه با حس کنترل، ابتکار و علاقه به یادگیری درباره انواع کارها و یا نقش ها، پدیدار می شود و در عمل باعث توجه به آگاهی در تصمیم گیری و تناسب خود با محیط می شود.

اعتماد

 که به معنای احسا س کفایت و خودکارآمدی در انجام موفقیت آمیز یک فعالیت یا نقش است. در این مرحله شخص می تواند انتخاب های خود را برای اجرای طرح زندگی خود به واقعیت تبدیل کند.

وقتی وظفیه یا نقشی به افراد محول می شود و یا تغییرات یا شوکهایی در وظایف کاری آنها رخ می دهد، افراد قابل انطباق به صورت زیر شناخته می شوند.

1-دغدغه درباره آینده شغلی

2-کنترل کردن تلاش خود جهت آماده شدن برای آینده  شغلی

3-نمایش کنجکاوی بوسیله بررسی خود و سناریوهای آینده

4- افزایش خودکارآمدی و اعتماد برای دنبال کردن آرزوهای شخصی

توصیه می شود تست را با یکی از افرادی که به خوبی شما را می شناسد جواب دهید تا به نتایج بهتری برسید.

 

برای انجام این آزمون ابتدا فرم زیر را کامل کنید

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
اسکرول به بالا